સંપર્ક

સંપર્ક

પ્રભાગનું સરનામું

વહીવટી સુધારણા અને તાલીમ પ્રભાગ,
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ,
ગુજરાત સરકાર

બ્લોક નં. ૭, ૧લો માળ,
નવું સચિવાલય,
ગાંધીનગર, ગુજરાત


સ્થળ

સંપર્ક અધિકારીઓ

શ્રી ધંજય દ્વિવેદી , આઇ.એ.એસ.
સચિવશ્રી (એઆરટીડી અને એનઆરઆઈ) (ઇ.ચા.)
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૩૩
ફેક્ષ નં.:૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૪૩૦

શ્રી એન.પી. લવિંગીયા
અધિક સચિવ (એનઆરઆઈ અને એઆરટીડી -૩ (ઇ.ચા.)
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૭૨
ફેક્ષ નં.:૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૪૩૦

શ્રી કે.એસ.પ્રજાપતિ
સંયુક્ત સચિવ (એઆરટીડી - ૪ અને આરટીઆઈ)(એઆરટીડી - ૨ (ઇ.ચા.))
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૩૭
ફેક્ષ નં.:૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૪૩૦

શ્રી ઇન્દ્રવદન એ. દવે
સંયુક્ત સચિવ (એઆરટીડી - ૧ (ઇ.ચા.))
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૩૪
ફેક્ષ નં.:૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૪૩૦

શ્રી એન .એમ.પંડ્યા
ઉ૫ સચિવ (આર.ટી.આઇ.અને એઆરટીડી - ૪ (ઇ.ચા.))
ફોન:૦૭૯ -૨૩૨૫૦૪૪૦
ફેક્ષ નં.: ૦૭૯-૨૩૨૫૭૪૩૦

શ્રી આઇ. એ. દવે
ઉપ સચિવ (એઆરટીડી -૧ અને ૩)
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૮૮૬૬
ફેક્ષ નં.: ૦૭૯-૨૩૨૫૭૪૩૦

શ્રી યુ. પી. વસાવા
ઉપ સચિવ (એઆરટીડી -ર)
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૩૯
ફેક્ષ નં.: ૦૭૯-૨૩૨૫૭૪૩૦

Go Top